Hoofdinhoud

VOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

www.lancome.be

Van kracht vanaf 01-01-2023

Welkom op deze website over het merk/evenement LANCÔME.

We nodigen u uit om aandachtig deze gebruiksvoorwaarden te lezen die van toepassing zijn op het surfen op deze Website (hierna genoemd de ‘Gebruiksvoorwaarden’). Door gebruik te maken van deze Website aanvaardt u zonder voorbehoud de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

Met vragen inzake uw gebruik van de Website kunt u ons contacteren op het volgende adres: Av. Charles-Quint 584, 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Belgique / [email protected]].

WETTELIJKE VERMELDINGEN

URL van de Website: www.lancome.be

Contact : E-mail: [[email protected]] - Telefoonnummer: [02 421 48 42]

Verantwoordelijke uitgever : Christian MARCOS

Uitgever: onderneming L’ORÉAL BELGILUX nv, met maatschappelijke zetel te Keizer Karellaan 584 te 1082 Brussel, intracommunautair btw-nummer: BE 0403 136 453, handelend in naam en voor rekening van zijn merk [LANCÔME] (hierna genoemd de ‘Uitgevende vennootschap’ of ‘Wij’).

Hosting provide : vennootschap [DEMANDWARE SARL], [besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid], met maatschappelijke zetel te [17, Rue du Surène] in [Parijs], ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van [Parijs] onder het nummer [529 993 735 00040], intracommunautair btw-nummer: [FR 91529993735] Telefoonnummer: [+33(0)1 72 10 21 40]

1. TOEGANG TOT DE WEBSITE

Om toegang te hebben tot de Website moet u minstens 16 jaar oud zijn. [CATEGORIE VAN IN AANMERKING KOMENDE PERSONEN EN VOORWAARDEN, INDIEN VAN TOEPASSING] [meerderjarig Bent u minderjarig, dan is de voorafgaandelijke toestemming van uw ouders noodzakelijk.] [een gezondheidswerker / kapper / apotheker / ander en een geldig e-mailadres hebben.] [een medewerker van de L'Oréal Group]

U heeft vrij en gratis toegang tot de Website, zonder voorafgaandelijke inschrijving of het aanmaken van een account.

De toegang tot de Website en/of bepaalde rubrieken ervan kan het gebruik van persoonlijke toegangscodes vereisen. In dat geval bent u verantwoordelijk voor het nemen van de gepaste maatregelen om de geheimhouding van die codes te garanderen. U kunt deze uiteraard op elk moment wijzigen. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de Website en/of bepaalde rubrieken ervan kan evenwel beperkt worden om frauduleus gebruik van voornoemde codes te voorkomen. We raden u aan Ons op de hoogte te brengen van elk frauduleus gebruik waarvan u mogelijk op de hoogte zou zijn. Bovendien behouden Wij ons het recht voor om uw toegang op te schorten in het geval de regels beschreven in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd.

De kosten voor toegang tot en gebruik van het telecommunicatienetwerk blijven evenwel te uwen laste.

2. VIRTUELE TESTFUNCTIE

Deze Website biedt een -up virtuele testfunctie voor make-up of kleuring. Deze functionaliteit kan live worden gebruikt, door middel van de camera van uw gebruiksapparaat, of u kunt een foto uploaden van uw gebruiksapparaat.

Het resultaat van deze ervaring (foto met make-up of haarkleuring) kan op uw apparaat worden gedownload en u kunt van de mogelijkheid gebruik maken om het resultaat te delen via sociale platformen. U bent vrij om deze service niet te gebruiken.

Afbeeldingen worden niet door Ons opgeslagen, tenzij u het delen op sociale platformen gebruikt. In dat geval wordt de afbeelding gedurende 49 uur opgeslagen. De foto wordt na deze periode automatisch verwijderd.

Als u het resultaat van de ervaring buiten de virtuele testfunctie deelt (via de functies die beschikbaar zijn op uw apparaat), zijn Wij niet betrokken bij dergelijk delen (geen verwerking van persoonsgegevens door Ons).

3. FUNCTIE VAN HUIDANALYSE

Deze Website laat u toe om een functie voor huidanalyse te gebruiken. Het is een online service die de veroudering van de huid kan analyseren met een enkel beeld op basis van kunstmatige intelligentie. Uw afbeelding wordt geanalyseerd en, afhankelijk van uw leeftijd en uw huidtype, krijgt u een huidanalyse en een persoonlijke huidverzorgingsroutine. U heeft de mogelijkheid om het productrapport en de productaanbeveling per e-mail te ontvangen en u op de nieuwsbrief te abonneren. U bent vrij om deze service niet te gebruiken.

De via deze functie verzamelde foto dient alleen voor een huidanalyse en wordt automatisch na analyse verwijderd.

4. TEST- EN STAALTJESCAMPAGNES

Op de Website kunnen gebruikers deelnemen aan test- en staaltjescampagnes. Deze services helpen Ons om uw mening en opmerkingen over onze producten te kennen, zodat We ons kunnen richten op wat u wilt en wat u het beste past.

Voor deze services gelden specifieke voorwaarden en het staat u vrij om niet aan deze services deel te nemen.

Raadpleeg hier de algemene voorwaarden van onze tests / productstaaltjes hier voor meer informatie over deze services en de voorwaarden om in aanmerking te komen.

5. EVALUATIE EN MENING / FORUM

Op de Website kunt u beoordelingen en meningen (inclusief afbeeldingen) posten die Ons helpen uw mening en opmerkingen over onze producten en diensten te kennen, zodat We ons kunnen richten op wat u wilt en wat het beste voor u past.

Op de Website kunt u ook aan een forum (inclusief afbeeldingen) deelnemen door een bestaand onderwerp te selecteren of een nieuw te creëren.

  Door op de Website, via de evaluatie- en beoordelingsfunctie of via het forum te posten, verklaart en garandeert u dat:

 • Uw opmerkingen voldoen aan de Gebruiksvoorwaarden, met name de Gedragscode en Intellectuele Eigendom Principes (hieronder);
 • U bent de auteur van de beoordeling of mening, u steelt niet de identiteit van een andere persoon en u gebruikt geen vals e-mailadres of bedriegt niet over de oorsprong van uw mening.
 • Uw mening en beoordelingen zijn uw oorspronkelijke werk en maken geen inbreuk op het intellectuele eigendom van derden en voldoen meer in het algemeen aan sectie 6 "Intellectuele eigendom" van deze Gebruiksvoorwaarden;
 • Alle inhoud die u publiceert, is waar en nauwkeurig

  Naast de Gedragscode uiteengezet in Sectie 7 en Sectie 6 "Intellectuele Eigendom" van deze Gebruiksvoorwaarden, stemt u er verder mee in en garandeert u dat u geen inhoud zult indienen:

 • Die informatie bevat (inclusief prijzen) over de concurrenten van [MERK] of hun producten (dwz andere fabrikanten en / of distributeurs en / of detailhandelaren van gezondheids- en schoonheidsproducten);
 • Die geen verband houdt met het doel om een mening te geven over de producten die op de Website worden vermeld;
 • Waarvoor u een gecompenseerd of financieel voordeel van een derde krijgt of dat kan worden geïnterpreteerd als een advertentie of een verzoek om te kopen (inclusief inhoud die activiteiten buiten [MERK] leidt);
 • Die informatie bevat die verwijst naar andere websites, URL's, e-mailadressen, contactgegevens of telefoonnummers;
 • Die computervirussen of andere potentieel verstorende of schadelijke programma's of computerbestanden bevat, of instructies voor het maken van dergelijke virussen.

  [MERK] behoudt zich het recht voor om de toegang te beperken of op te schorten voor elke gebruiker die deze Gebruiksvoorwaarden schendt en om, naar eigen goeddunken van Lancome, te weigeren om elke opmerking diedeze Gebruiksvoorwaarden schendt, te publiceren, te wijzigen, te bewerken of te verwijderen. Bovendien behoudt Lancome zich het recht voor om niet te publiceren:

 • dubbele inhoud;
 • blanco mededelingen;
 • kritiek in een andere taal dan Nederlands of Frans
 • Alle onbegrijpelijke inhoud (zoals tekst met willekeurige tekens en betekenisloze woordreeksen).

[TE VOLTOOIEN] kan niet garanderen dat u de inhoud die u hebt verzonden, kunt bewerken of verwijderen. Alvorens te worden gepubliceerd zullen meningen en opmerkingen worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze aan deze Gebruiksvoorwaarden voldoen. Meningen en opmerkingen worden meestal gepubliceerd in twee weken.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM

a. Intellectuele eigendomsrechten

De ontwikkeling van deze Website heeft aanzienlijke investeringen gevergd. De Website en alle elementen waaruit die is opgebouwd (zoals merken, beeldmateriaal, teksten, video’s, enzovoort), zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Elk gebruik, reproductie of weergave van de Website (geheel of gedeeltelijk), via welke drager ook, voor andere doeleinden, en meer bepaald commerciële doeleinden, is verboden.

Mogelijk stellen Wij op deze Website content ter beschikking die u mag downloaden (hierna genoemd ‘Downloadbare Content’). Wij verlenen u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Downloadbare Content, gratis en voor de wettelijke beschermingstermijn van de intellectuele eigendomsrechten zoals die zijn bepaald door de Belgische en buitenlandse wetgeving alsook door de internationale overeenkomsten. Elke reproductie, weergave, wijziging of verdeling van de Downloadbare Content is verboden. Door Downloadbare Content te downloaden of te gebruiken verbindt u zich ertoe die te gebruiken overeenkomstig de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

In het geval Wij u een Website ter beschikking stellen die toelaat een beeld bij te werken (meer bepaald om virtueel een schoonheidsproduct te testen), erkent en aanvaardt u dat die Website enkel gebruikt mag worden voor privédoeleinden en overeenkomstig zijn doel. Het is u niet toegestaan deze Website te gebruiken op een manier die de eerbaarheid, de reputatie of de rechten van een derde schaden, zoals hierna beschreven wordt.

b. Rechten van derden

We herinneren u eraan dat u verplicht bent het geheel van noodzakelijke toelatingen en rechten te bekomen/aan u te laten overdragen van de verschillende rechthebbenden betrokken bij de eventuele content die u op de Website zou willen publiceren, hierbij inbegrepen de intellectuele eigendomsrechten en/of de literaire, artistieke en/of industriële eigendomsrechten, alsook de persoonlijkheidsrechten (meer bepaald de beeldrechten), zodat u met een gerust gemoed de voornoemde content kunt benutten. U moet bijvoorbeeld noodzakelijkerwijs de rechten verkrijgen/u laten toewijzen over de content (meer bepaald de auteursrechten van beelden) evenals alle elementen die in deze inhoud voorkomen zoalsdeelementen van recente architectuur, reclamecreaties of kledijcreaties.

c. Gebruikerscontent

Mogelijk stellen Wij op deze Website ruimte ter beschikking waar gebruikerscontent kan worden geplaatst, zoals bijvoorbeeld teksten, foto’s, video’s, meningen, enzovoort (hierna genoemd ‘Gebruikerscontent’).

Door Gebruikerscontent op de Website te publiceren verleent u Ons hiermee een gratis, niet-herroepbare, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor de volledige wettelijke beschermingstermijn van de intellectuele, literaire, artistieke, en/of industriële eigendomsrechten zoals die zijn bepaald door de Belgische en buitenlandse wetgeving alsook door de internationale overeenkomsten (met inbegrip van alle aanvullende of wijzigende reglementeringen), om die Gebruikerscontent (volledig of gedeeltelijk) te reproduceren, weer te geven, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, ze in andere werken te integreren en te verdelen.

  Dit gebruik is toegestaan voor alle interne of externe communicatiedoeleinden, corporate of financieel, reclamedoeleinden, alsook voor alle pr-doeleinden, historische doeleinden en voor de archieven, van de L’ORÉAL-groep of van zijn filialen, zijn producten en/of zijn merken, meer bepaald de volgende dragers:

 • affiches van alle formaten, met onbeperkte oplage;
 • pers, met onbeperkt aantal verschijningen;
 • uitgave, met onbeperkt aantal publicaties, meer bepaald publicaties voor intern gebruik, met inbegrip van het verkoopnet en distributienetwerk (groothandelaars, kleinhandelaars, handelsagenten, enzovoort), evenementen, affiches voor congressen, beurzen, stands, enzovoort; B-to-B-communicatie, de professionele pers, voor een onbeperkt aantal verschijningen en in onbeperkte aantallen;
 • elektronische, digitale, informatica-, multimedia-, internet- en intranetpublicatie, alle websites (welke ook de website en/of de drager is, met inbegrip van de zogenaamde ‘sociale media’ zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, YouTube of Dailymotion), met onbeperkte aantallen en verspreiding;
 • elke andere reclamedrager (meer bepaald reclame op het verkooppunt en op de merkproducten van L’ORÉAL-groep) (hierna genoemd de ‘Drager(s)’).

U bent er zich terdege van bewust dat die sociale media platformen zijn die aan derden toebehoren en dat de verspreiding en het gebruik van de Gebruikerscontent op die sociale media bijgevolg onderhevig zijn aan de gebruiksvoorwaarden opgesteld door deze derden. Zo kunnen Wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welk gebruik van de Content door Onszelf of door derden overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden opgesteld door de sociale media, meer bepaald in termen van de draagwijdte en de duur van de toegekende rechten alsook van de verwijdering van Content. U zult zich zelf bekommeren om elke klacht van derden over het gebruik van de Content overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden opgesteld door de sociale media.

Bovendien herinneren Wij u eraan dat elke Content het voorwerp kan uitmaken van referencering op een zoekmachine en, bijgevolg, ook door een publiek buiten de Website geraadpleegd kan worden.

Deze toestemming geeft Ons de mogelijkheid om uw Content aan te passen en/of om elke verduidelijking aan het oorspronkelijke materiaal toe te voegen die Wij nuttig zouden achten, voor zover de voornoemde Content uw beeld of uw teksten niet aantasten.

Bovendien kan het gebruik van de Gebruikerscontent gepaard gaan met specifieke, geanonimiseerde informatie zoals uw stad, uw land of uw leeftijd, en/of, desgevallend en voor zover u dat uitdrukkelijk heeft toegestaan, informatie waardoor u kunt worden geïdentificeerd, zoals uw voornaam of uw alias.

De Gebruikerscontent die u op deze Website publiceert, hangt af van uw vrije keuze en behoort tot uw persoonlijke verantwoordelijkheid. Wij herinneren u er evenwel aan dat die Gebruikerscontent niet strijdig mag zijn met de van kracht zijnde wetgeving, de goede zeden of de principes die in onderhavige worden vermeld. Dienaangaande behouden Wij ons het recht voor om op eender welk moment Gebruikerscontent te verwijderen die indruist tegen de onderhavige Gebruikersovereenkomst en meer bepaald tegen het Handvest van Goed Gedrag

Bovendien, indien u toegang verkrijgt tot Gebruikerscontent van een andere gebruiker, dan bent u gehouden de rechten van die gebruiker te respecteren en meer bepaald om voornoemde Content, gepubliceerd op andere dragers, niet te reproduceren of te verdelen zonder de voorafgaandelijke toestemming van de betrokken gebruiker.

7. HANDVEST VAN GOED GEDRAG

Wij verdedigen verdraagzaamheid en respect voor de ander als waarden.

  Door het gebruik van deze Website ziet u daarom af van:

 • Het publiceren of verstrekken persoonlijke gegevens die als "gevoelig" kunnen worden beschouwd:
 • - persoonsgegevens die raciale of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen onthullen; - lidmaatschap van een vakbond; - genetische gegevens, biometrische gegevens die alleen worden verwerkt om een mens te identificeren; - gezondheidsgegevens; - gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een persoon;
 • het overbrengen van racistische, gewelddadige, xenofobe, kwaadwillige, vulgaire, obscene of onrechtmatige boodschappen;
 • het verdelen van boodschappen van nadelige, lasterlijke, niet-toegestane, kwaadwillige aard, die inbreuk maken op de privacy of het beeldenrecht, die aanzetten tot geweld, rassenhaat of etnische haat, of een content die indruist tegen de goede zeden of die aanzet tot het plegen van bepaalde misdrijven en overtredingen;
 • het gebruik van de Website voor politieke, propaganda- of bekeringsdoeleinden;
 • het publiceren van promotionele of reclamecontent voor producten en/of diensten van concurrenten van het (de) merk(en) die op de Website wordt/worden voorgesteld;
 • het verdraaien van het doel van de Website, meer bepaald door die te gebruiken als een ontmoetingsplaats;
 • het verspreiden van informatie die toelaat om rechtstreeks of onrechtstreeks een natuurlijke persoon bij naam en exact te identificeren, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van die persoon, zoals meer bepaald de familienaam, het postadres, het e-mailadres, het telefoonnummer;
 • het verspreiden van informatie of content die de zeden van de allerjongsten schaadt;
 • intimidatie of pesterij;
 • het bedrijven van illegale activiteiten, meer bepaald activiteiten die indruisen tegen de rechten van de eigenaars van rechten van software, merknamen, foto’s, beeldmateriaal, teksten, video’s, enzovoort;
 • het verspreiden van content (meer bepaald foto’s en video’s) die minderjarigen afbeeldt.

Mocht u een Gebruikerscontent ontdekken die een lans breekt voor misdaden tegen de menselijkheid, die oproept tot rassenhaat of geweld of met betrekking tot kinderporno, dan moet u Ons daar onmiddellijk van op de hoogte stellen via het volgende e-mailadres: [[email protected]], hetzij door een gedetailleerd schrijven te richten aan het volgende adres: [Charles-Quint 584, 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Belgique], waarbij u in uw e-mail/brief de datum vermeldt waarop u die content heeft vastgesteld, uw gegevens, de URL van de betwiste content, de beschrijving ervan en de gebruikersnaam van de auteur ervan.

Indien u van oordeel bent dat een Gebruikerscontent indruist tegen de hierboven beschreven principes en tegen uw rechten of de rechten van een derde (bijvoorbeeld namaak, belediging, inbreuk tegen de privacy), dan kunt u dat melden op het volgende e-mailadres: [[email protected]], hetzij door een gedetailleerd schrijven te richten aan het volgende adres: [Charles-Quint 584, 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Belgique], waarbij u in uw e-mail/brief de datum vermeldt waarop u die content heeft vastgesteld, uw gegevens, de URL van de betwiste content, de beschrijving ervan en de gebruikersnaam van de auteur ervan.

  Dit schrijven zal het volgende vermelden:

 • de datum van de kennisgeving;
 • voor een natuurlijke persoon: naam, voornaam, beroep, woonplaats, nationaliteit, geboortedatum en -plaats;
 • naam en woonplaats van de geadresseerde of, in het geval van een rechtspersoon, de benaming en maatschappelijke zetel;
 • de beschrijving van de betwiste feiten en hun precieze lokalisatie (bv. URL van de betwiste content);
 • de redenen waarom de content moet worden verwijderd, met vermelding van de wetsbepalingen en de rechtvaardiging van de feiten;
 • de kopie van de berichten gericht aan de auteur of uitgever van de betwiste informatie of activiteiten, waarin hun stopzetting, terugtrekking of wijziging wordt gevraagd, ofwel de rechtvaardiging van het feit dat de auteur of uitgever niet gecontacteerd kon worden.

Onvolledigheid van een kennisgeving kan ertoe leiden dat die niet wordt behandeld.

8. INFORMATIE OP DE WEBSITE

a. Algemene bepalingen

Wij herinneren u eraan dat onjuistheden of vergetelheden kunnen voorkomen in de informatie die op deze Website beschikbaar is, meer bepaald door toedoen van derden. Wij verbinden ons ertoe zo snel mogelijk die onjuistheden te verwijderen of die onvolledigheden aan te vullen op de Website.

b. Informatie over de producten en diensten [Te verwijderen indien de Website een pure e-commerce website is]

De producten en diensten die u op deze Website worden voorgesteld, betreffen geen aanbiedingen maar een algemene voorstelling van het gamma van producten en diensten die Wij verdelen in het land waar deze Website wordt verdeeld.

c. Adviezen en analysetools

De adviezen die op deze Website worden gegeven en/of de analysetools die eventueel beschikbaar zijn, zijn louter simulaties met het oog op het bekomen van schoonheidsadvies

De informatie die daardoor ter beschikking kan worden gesteld, is louter indicatief bedoeld en kan op generlei wijze een medische diagnose of een klinische consultatie noch een medische behandeling vervangen.

Bijgevolg kunnen Wij u geen volledige tevredenheid garanderen betreffende de adviezen die voortvloeien uit het gebruik van die tools en nemen Wij geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik dat u ervan zou kunnen maken.

Voor alle aanvullende informatie of in geval van twijfel raden Wij u aan om uw arts te raadplegen.

d. Hyperlinks

De hyperlinks die op deze Website zijn toegevoegd, kunnen u leiden naar websites die beheerd worden door derden, waarvan Wij de inhoud niet in handen hebben. Bijgevolg, en in de mate dat de hyperlinks enkel op deze Website werden toegevoegd om u het surfen op het internet gemakkelijker te maken, behoort het bezoeken van websites van derden geheel en al tot uw keuze en tot uw exclusieve verantwoordelijkheid.

9. PERSOONSGEGEVENS

Het kan voorvallen dat Wij persoonsgegevens verzamelen die u betreffen, meer bepaald wanneer u (i) zich inschrijft voor een dienst, (ii) Downloadbare Content downloadt, (iii) zich authentiseert, (iv) zich inschrijft voor een spel/wedstrijd, (v) Ons een e-mail stuurt, (vi) deelneemt aan een peiling of onderzoek.

  Uw persoonsgegevens worden door de L’ORÉAL BELGILUX nv opgeslagen in een informaticabestand met het oog op:

 • Uw persoonsgegevens worden door de L’ORÉAL NEDERLAND nv opgeslagen in een informaticabestand met het oog op [Statistische studies: wij compileren en bestuderen uw gegevens alvorens een persoonlijk profiel op te stellen om onze diensten beter aan te passen aan uw verwachtingen. Deze statistische studies zijn strikt vertrouwelijk;
 • Volgen van de klantenrelatie: indien u een bericht verstuurt, dan worden de gegevens opgeslagen en gebruikt vooraleer een antwoord te krijgen op uw bericht en om de opvolging te verzekeren;
 • Dienstverlening: versturen van newsletters, toegang tot bepaalde adviezen, etc.
 • Anderszins, en als u het hebt geautoriseerd door het vakje hiervoor aan te vinken, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met onze partners.

Ze worden bewaard gedurende drie (3) jaar.

Overeenkomstig de geldende reglementaire en wettelijke bepalingen, geniet u het recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van de gegevens die u betreffen. U kunt dit recht op elk moment uitoefenen door aan het volgende adres een schrijven te richten met een fotokopie van een identiteitsbewijs als bijlage:

[Charles-Quint 584, 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Belgique]

Voor meer informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, nodigen Wij u uit om onze Policy inzake persoonsgegevens hier na te lezen.

10. COOKIES

Cookies zijn kleine bestandjes die op uw toestel worden geplaatst wanneer u op de Website surft (zoals bijvoorbeeld de pagina’s die u bezocht heeft, datum en uur van uw bezoek, enzovoort) en die gelezen kunnen worden tijdens uw bezoeken op diezelfde Website (hierna genoemd de ‘Cookies’)

Voor meer informatie betreffende het gebruik van Cookies op de Website nodigen wij u uit om onze tabel inzake Cookies hier na te lezen.

11. WIJZIGING VAN DE WEBSITE EN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het is mogelijk dat wij in de toekomst de content en informatie op deze Website alsook de onderhavige Gebruiksvoorwaarden moeten wijzigen, meer bepaald om nieuwe van toepassing zijnde wetgeving of reglementeringen na te leven en/of om de Website te verbeteren.

U zal op de Website op de hoogte gebracht worden van elke wijziging vooraleer die in werking treedt in het kader van onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Het feit dat u de Website blijft gebruiken, impliceert dat u deze nieuwe Gebruiksvoorwaarden aanvaardt, behalve in het geval de wijziging uw uitdrukkelijk instemming veronderstelt.

12. CREDITS

De Website werd ontwikkeld door de Uitgevende Vennootschap [DEMANDWARE SARL], vennootschap [besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid], met maatschappelijk zetel te [17, Rue du Surène], ingeschreven in het handelsregister van [Parijs] onder het nummer [529 993 735 00040], e-mailadres: [[email protected]], telefoonnummer: [+33(0)1 72 10 21 40].

13. WAARSCHUWING

Wij streven ernaar de Website en de Downloadbare Content permanent toegankelijk te houden. We kunnen evenwel de permanente beschikbaarheid en toegankelijkheid van de Website niet garanderen. Wij kunnen ons namelijk verplicht zien om de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk op te schorten om technische onderhoudsredenen.

  Er wordt bovendien meegegeven dat het internet en de informatica- en telecommunicatiesystemen fouten kunnen vertonen en dat onderbrekingen en pannes kunnen voorkomen. Wij kunnen desbetreffend geen enkele garantie verstrekken en zouden dus niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor schade eigen aan het voormelde gebruik van het internet en van de informatica- en telecommunicatiesystemen, meer bepaald en zonder dat deze opsomming beperkend is:

 • de slechte overdracht en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op het internet;
 • indringing van buitenaf of de aanwezigheid van informaticavirussen;
 • de storing van ontvangstmaterieel of van de communicatielijnen; en
 • elke andere storing van het internet die de goede werking van de Website verhindert.

Tenslotte zullen wij enkel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor rechtstreekse schade, met uitsluiting van elke andere schade of elk ander nadeel van welke aard dan ook. In het bijzonder de indirecte verbonden schade zoals, onder andere, het verlies van winsten of inkomsten of het verlies van klanten.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Voor eventuele problemen, gelieve contact op te nemen met onze Klantendienst:

[[email protected] / Charles-Quint 584, 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Belgique] [02 421 48 42] [Van Maandag tot Vrijdag van 9u tot 16u30]

Bij gebrek aan een oplossing van het geschil in het kader van deze bemiddeling, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbanken.

***

Orientatiebericht
Draai uw apparaat voor de beste ervaring